Bunyawat Witthayalai School

💵 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 97 รายการ จำนวน 1 งาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรี) ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา และ ความสามารถพิเศษ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566