Bunyawat Witthayalai School

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  • ล่าสุด
  • ประกาศ
  • นักเรียน
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สุ่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม)

22/03/2023

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สุ่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม)

22/03/2023

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (เพิ่มเติม)

22/03/2023

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (เพิ่มเติม)

22/03/2023

🧑🏻‍🎓 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป

21/03/2023

💵 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

21/03/2023