Bunyawat Witthayalai School

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

งานบ้าน

งานประดิษฐ์

งานเกษตร

งานช่างอุตสาหกรรม

งานธุรกิจ

งานห้องสมุด