Bunyawat Witthayalai School

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นักปฏิบัติการ (คนสวนเกษตร)

นักปฏิบัติการ (พนักงานขับรถ)

นักปฏิบัติการ (งานสาธาณูปโภค)

นักปฏิบัติการ (งานอาคารสถานที่)

แม่บ้าน (โรงอาหาร)

แม่บ้าน (อาคารทั่วไป)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ลูกจ้างประจำ