Bunyawat Witthayalai School

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

งานตกแต่งและปรับภูมิทัศน์

งานสาธาณูปโภค

งานอาคารสถานที่

งานยานพาหนะ

แม่บ้านโรงอาหาร

แม่บ้านอาคารทั่วไป

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ลูกจ้างประจำ