Bunyawat Witthayalai School

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศ 📣

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศ 📣

ประเภทโควตาภายใน

ประกาศ 📣

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศ 📣

ประเภทนักเรียนทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศ 📣

มีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสำนักงานวิชาการ (งานรับนักเรียน) โทร 092-255-4514 ในวันและเวลาราชการ