Bunyawat Witthayalai School

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม มุ่งจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหารจัดการองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 3R+8C+2L
 2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
 3. จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 5. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
 6. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 7. สนับสนุนการทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยสมรรถนะหลักของโรงเรียน

เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่พร้อมด้วยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. เพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ 3R+8C+2L สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร
 3. นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 5. เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมในบริบทของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโรงเรียน

กลยุทธ์

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงกำหนดกลยุทธ์จำนวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้โทคโนโลยีเป็นเนเครื่องมือการเรียนรู้ 3R+8C+2L
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างประโยชน์ให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม