Bunyawat Witthayalai School

ขั้นตอนใช้ระบบตรวจหลักฐานนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองศึกษาขั้นตอนการใช้ระบบต่อไปนี้โดยละเอียด