Bunyawat Witthayalai School

🧑‍🎓 ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรี) ด้านกีฬา และ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดประกาศ