Bunyawat Witthayalai School

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สุ่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม)

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สุ่ความเป็นเลิศ (เพิ่มเติม)

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (เพิ่มเติม)

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (เพิ่มเติม)

🧑🏻‍🎓 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนทั่วไป

🧑🏻‍🎓 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่, นอกเขตพื้นที่, ความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ) ปีการศึกษา 2566

🧑‍🎓 ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรี) ด้านกีฬา และ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดประกาศ

💵 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 97 รายการ จำนวน 1 งาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรี) ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา และ ความสามารถพิเศษ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

🏫 รายการจับรางวัลหางบัตร กิจกรรมเดินการกุศล “สายสัมพันธ์ครอบครัว