Bunyawat Witthayalai School

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

💵 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566

🧑🏻‍🎓 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ปิด – เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2566

🧑🏻‍🎓 แนวปฏิบัติและตารางสอบปลายภาคสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🧑🏻‍🎓 แจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Demand

💵 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566

👨‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

💵 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566

👨‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

👨‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย