Bunyawat Witthayalai School

ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

คำชี้แจง และข้อปฏิบัติ

  1. สำหรับม.ต้น รายวิชาต้องไม่ซ้ำกับที่เคยเรียนไปแล้ว
  2. ให้นักเรียน ม.1/1 -1/13 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์ในรายวิชาที่เปิดวันใดก็ได้ แต่ให้เลือกเพียงวันเดียวเท่านั้น วันที่ไม่เลือก คาบวิชาเพิ่มเติมจะเป็นคาบศึกษาค้นคว้า
  3. ให้นักเรียน ม.1/14 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 2 คาบต่อสัปดาห์เฉพาะวิชาที่เปิดวัน อังคาร คาบ 34
  4. นักเรียนด้านความสามารถวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเลือก
  5. การ login ต้องใช้ [email protected] ในการดำเนินการเท่านั้น มิเช่นนั้นจะเข้าสู่ระบบลงทะเบียนไม่ได้
  6. การลงทะเบียนแต่ละครั้ง จำกัดเพียง 1 email เท่านั้น หากวิชาใดเต็มจำนวนรับแล้ว จะหายไปอัตโนมัติ
  7. หาก login ไม่ได้ ให้ติดต่อครูมติ ศิริพันธุ์ ผ่านทาง Facebook page: ห้องเรียนครูมติ ในเวลาราชการ

กำหนดการวันและช่วงเวลาลงทะเบียน

NO. รหัสวิชา รายวิชา คาบสอน จำนวนรับ คำอธิบายรายวิชา
Content
Content
Content
Content