Bunyawat Witthayalai School

🧑‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน) กลุ่มบริหารอำนวยการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

Download

🧑‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่องประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

Download