Bunyawat Witthayalai School

🧑🏻‍🎓 ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

🧑🏻‍🎓 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อฯ ประเภทห้องเรียนพิเศษ​

🧑🏻‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติ การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผน และการยื่นคำร้องขอเข้าเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม

🧑🏻‍🎓 ประกาศรายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม

🏫 กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🧑🏻‍🎓 ประกาศเรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

🧑🏻‍🎓 ประกาศเรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🧑🏻‍🎓 ประกาศคะแนนสอบคัดเลือกเข้าม.4 ประเภทโควตาภายใน

🧑🏻‍🎓 ประกาศฯ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศฯ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 คลิกเพื่ออ่านประกาศ ห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 👈🏻 ห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 👈🏻

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)